تا تو نگاه می کنی

من بدنبال دریا و دریا در نگاه تو غرق. انگار جهانی در چشم تو غرق…