روزهای دل مردگی و خاکستری رنگی می شود

گوش کنید که امشب یه دختر و پسر با حال منو با این هدیه سورپرایز کردن. 

دمتون گرم با اون کسی که می دونم با حال تر از شماست که این طوری اهل صفا بارتون آورده.