نتونستم نخندم

این یک لینک دزدی است:

 

استوا

Friday, Jan 23, 2009

داشتم می گفتم,
آب و هوای اینجا اینقدر گرمه که ما بعضی وقتها حتی عینک دودی می زنیم..