فک کنم تو ترکم

امروز دومین روزه که ننوشتم. داداش زغال خوب و ریفیق بد…

Advertisements