داستان های امید ادامه دارد

امید هم شده سوژه این ها رو هم داشته باشید:

ماهواره بي‌جنبه ايراني از زهره خواستگاري كرد…

نهمين پيام ماهواره اميد: جون مادرتون اينقدر مسخره ام نكنيد.

دهمين پيام ماهواره اميد: تا کي بايد بچرخم؟ سرم گيج رفت.

 

مردم ایران در طنازی لنگه ندارند…