این کوکی ما بد پر خور شده

این موش هم خانه من رسمن انگار می خواد بگه حوصله ریختت رو ندارم. دو سه روزی بود فکر کردم مریض شده. اما حالا می بینم غذاشو هم تا ته می خوره و بنده امروز رفتم به افتخار کوکی یه بسته چیپس از آلبرت هاین «چیزی شبیه همون تسکو خودمونه» خریدم.

می یاد می خوره و میره. انگار با شبه آدمیزاد حال نمی کنه. من تازه می خواستم براش آهنگ کیوسک بذارم ببینم حسش چیه…

دیدی اینم تنها گذاشت مارو.

برای نداشته ها

روزی روزگاری نویسنده جوانی از جرج برنارد شاو پرسید: «شما برای چی می نویسید استاد؟» برنارد شاو جواب داد: «برای یک لقمه نان.» پسره بهش برخورد. فورا توپید که: «متاسفم. برخلاف شما ما برای فرهنگ می نویسیم.» و برنارد شاو گفت؛ «عیبی ندارد پسرم. هر کدام از ما برای چیزی می نویسیم که نداریم»…