شانس رو دست کم نگیر رفیق

A man with a gun goes into a bank and demands their money.

مردي با اسلحه وارد يك بانك شد و تقاضاي پول كرد

Once he is given the money, he turns to a customer and asks, ‹Did you see me rob this bank?›

وقتي پولها را دريافت كرد رو به يكي از مشتريان بانك كرد و پرسيد: آيا شما ديديد كه من از اين بانك دزدي كنم؟

The man replied, ‹Yes sir, I did.› 

مرد پاسخ داد: بله قربان من ديدم

The robber then shot him in the temple, killing him instantly. 

سپس دزد اسلحه را به سمت شقيقه مرد گرفت و او را در جا كشت

He then turned to a couple standing next to him and asked the man, ‹Did you see me rob this bank?› 

او مجددا رو به زوجي كرد كه نزديك او ايستاده بودند و از آنها پرسيد آيا شما ديديد كه من از اين بانك دزدي كنم؟

 The man replied, ‹No sir, I didn’t, but my wife did!› 

مرد پاسخ داد: نه قربان من نديدم اما همسرم ديد.


Moral – When Opportunity knocks…. MAKE USE OF IT !

نكته اخلاقي: وقتي شانس در خونه شما را ميزند …. از آن استفاده كنيد