رونما بدید، بلخره با اجازه بزرگتر ها: بعععله

راست و دروغش پای استاتیوس داور نبوی اما ظاهرن خاتمی هم امد. خب دور تازه ای از ریخت و ریز ها شروع شد. 

کارزار حیات در ایران در بین مدیرانی از جنس اضداد…