دغدغه های یک جامعه

داشتم در بالاترین می گشتم. این ویدئو را دیدم. کمی راستش به خودم گرفتارم کرد. این که یک جامعه را می توان از روی دغدغه هایش شناخت. جامعه ای که تفریح بچه گانه اش، رفتار های آدم های فردا و امروزش است. جه کسی در این میان مقصر است؟