بگذار باشم

اگر نمی‌توانم همیشه از آن تو باشم

 بگذار گاهی از آن تو باشم.

 اگر نمی‌توانم گاهی از آن تو باشم

 بگذار هر وقت تو خواستی از آن تو باشم…

 اگر نمی‌توانم دوست خوب و پاک تو باشم

 بگذار دوست پست و کثیف تو باشم…

 بالاخره بگذار یک چیزی در زندگی تو باشم… 
(شل سیلوراستاین)