من از غربت دلم ناشاد است

مهرباني نقش هر نقاش نيست 

هر که نقشي را کشيد نقاش نيست

نقش را نقاش معنا مي دهد، مهرباني نقش يار است ، حيف که يار نقاش نيست…

 

پ.ن: گاهی در بین همه این قربا فکر می کنم غریبم.