ماجرای لنگه کفش و شتاب زدگی رسانه ای

باز هم ما کمی شتاب کردیم. خصلت ذاتی! یه باره شور مارا می گیرد. خبرنگار عراقی به روش قدیم و قدمایش یعنی فرزند خلف جناب آدولف هیتلر، پرزدینت صدام حسین در راستای پاسخ به سخنرانی بوش مرحوم، لنگه کفش را حواله کله او می کند و ما کلی حمایت مان را هنوز بوی پای مانده در کفش آقا از پس کله بوش نرفته، اعلام می کنیم. 

آقای عراقی هم راست می گذارد کف دست حامیان ایرانی اش: از شما ها هم نفرت دارم! 

خوشتون آمد؟ کی می خواهید دو دقیقه اول دندون سر جیگر بذارید بعد حرف بزنید دانشمند های سیاست مدار.