حسین مایاکوفسکی

هنوز از اتاق همینگوی بوی باروت میاد
هنوز هم  ادکلن مرلین مونرو نیمه تمام مانده
و پیرزنان به وقت گذشتن از کف آخرین اتاق مایاکوفسکی دامن خود را جمع می کنند
یکی می آید به زور
یکی می رود به انتخاب
     
حسین پناهی