ما روشن هستیم از نوع فیکیرش

نمی دونم چرا از این کلمه «هژمونی» خوشم اومده. خیلی روشن فکریه، نه؟