کابینه ای در آستانه هشتبلکو ایده شدن

گویند سه وزیر دیگر در زمره مردان استیضاح هستند. گویند تعداد وزیر های معزول و مرکوب و منقول از حد کاسه لب ریز شده.
در این روزهای پایانی، این بار دست استکبار خاک بر سر از آستین کی بیرون آمده است؟