قتل ناموسی افتخار مردانگی من

یک فرمانده پلیس می گوید پنجاه قتل ناموسی در هفت ماه. یک گزارش تکان دهنده زنده بگور کردن یک دختر توسط اقوامش را بازگو می کند.
شما باشید چه احساسی پیدا می کنید؟ سوال: آقای فرمانده اگر روزی ببیند ناموسش رابطه نامشروع دارد چگونه رفتار می کند؟