روزت مبارک ریفیق…

شونزده آذر راستی چه روزی بود؟

Advertisements

قتل ناموسی افتخار مردانگی من

یک فرمانده پلیس می گوید پنجاه قتل ناموسی در هفت ماه. یک گزارش تکان دهنده زنده بگور کردن یک دختر توسط اقوامش را بازگو می کند.
شما باشید چه احساسی پیدا می کنید؟ سوال: آقای فرمانده اگر روزی ببیند ناموسش رابطه نامشروع دارد چگونه رفتار می کند؟