من سر از حرف های این آخوند هم شهری در نیاوردم

راستش چند باری  این ویدئو رو نگاه کردم. هر چی پایین بالا کردم نفهمیدم این حاجی بلخره دوست یا دشمن، با سواده یا بی سواد، خلاصه خزعبلات ایشون شله قلمکاریه برای خودش. خوب البت… بمالد.