حدیث سفر

مسافری می آید مسافری می رود و چشمان من به راه است 

این بار اورا کجا خواهم دید