امروز من یک روز بزرگتر شدم

ساده است. مثل برق و باد می گذره و من می مونم و حسرت کارهای نکرده.

شدم حالا سی و نه ساله. چه ساده!

سال ها به دور هم بودن با دوست های همکار تو کافه شکر دور میدون احمد آباد عادت کرده بودم…