چرا امروز این جوریم

از صبح نمی دونم چرا این قدر عصبانی ام نمی فهمم چی سر جاش نیست که بهمم ریخته.

باید بریزم بیرون ببینم اشکال از کجاست.