روزهای ترانه و اندوه

فک کنم بایوریتم ام زده رو بار سنگین پایین. یعنی تقصیر پاییزه؟ اما ما که این جا پاییز نداریم خانم معلم…