بی حوصله ام

دستم به وبیدن نمی ره…

فرق خود بودن و از خود بی خود بودن

این روزها عکس های گلشیفته فرهانی بر روی فرش قرمز زیاد دیده می شود. می خواستم بنویسم اما دیدم اونقدر گفته اند و نوشته اند که دیگه حرفی نیست.