الهی قربون اون پر پاچه بلوریت مادر

مادر دکتر کردان در پی وزیر شدن فرزندش گفت: اگه می دونستم یک روز وزیر می شی حتما می فرستادمت مدرسه.

اس ام اسی بود.