سعادت اجباری

عزیزان همیشه در صحنه زورکی دارن می برنم به سفر دعا می کنم دم دستم نت باشه وگرنه اگر زنده باشم پس فردا می بینمتون. بابا هول ندیدن دیگه دارم می یام خودم…