امروز روز اردوان کشون بود

نا دیگه ندارم دارم وا میروم و دریغ از یه خط نوشته برای وب لاگ عزیز…