آیا کسی هست امروز سر مرا بخاراند؟

به جان مادرم سخت امروز گرفتارم.