فردای امید

                                      

 

     یونیسف ایران / میراندا ایلز   ©

دانش آموزان دبستانی در کلاس چندپایه در روستای چورک، یکی از مناطقی که یونیسف
                               از پروژه آموزش دختران روستایی حمایت می کند