دوست…

دوست دارم از فرط باور دندان هایم را بر هم بسایم. فریاد بزنم:

رهایم نککککککن…