گفتید چرا ایران خودرو داره ورشکست میشه؟

من دوست دارم بدونم چرا تا کنون دست استکبار و جهان خوار در ورشکستگی مشتری مدار ترین و خلاق ترین در صنعت خودرو سازی کشور رو نشده.

به نظر شما این گروه خودرو سازی با این همه امنیت و خلاقیت و هوای مشتریی را که دارد جز عوامل اونوری کس دیگری می تواند آنرا ورشکست کند؟

بلوچ در انتظار همراهی

یونیسف ایران / شهزاد نورانی   ©

زن بلوچی با کودکانش در مرکز تغذیه جامعه محور تحت حمایت یونیسف در شهر چابهار
                                                در استان سیستان و بلوچستان