امروز رو استعلاجی گرفتم

سرما خوردگی تو استوا به درستی که با خواهر آدم وصلت می کنه. امروز مرخصی ام.