سند افتخار المپیک

بلخره المپیک به پایان رسید و رو سیاهیش موند برای ذغال.

من به جای آقای کفاشیان بودم هاراگیری که نه اما دست کم برای مدتی استعفا می دادم.

حاجی این هشت میلیارد تومن رو کجا خرج کردی؟

آمریکا در شیندند اشتباهی می کشد

آمریکا خدمت می کند. آمریکا نجات می دهد. آمریکا حمایت می کند. آمریکا نود زن و کودک را در شیندند «اشتباهی» می کشد.

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/story/2008/08/080824_s-ag-shindand-pix.shtml