سکوت به نشانه اعتراض

امروز برای اعتراض به اعدام رضا حجازی در وب لاگم سکوت می کنم.