پرویز هم مشرف شد

نردبان این جهان ما و منیست

عاقبت این نردبان افتادنیست

لاجرم آنکس که بالاتر نشست

ستخوانش سخت تر خواهد شکست