عکسی ببینید

باور می کنید من آدم به این با محبتی ندیدم…