شاید اما… شاید

Advertisements

روزی روزگاری آمریکا

این پست را سر صبح می گذارم برای دوستانی که فکر می کنند آمریکا قرار است بیاید نجاتشان دهد. خوب بشینید این ویدئو را تمیز نگاه کنید. یه بار و دو بار ده بار. این آمریکایی است که می خواهد بنده و شما را نجات دهد.