روزی روزگاری آمریکا

این پست را سر صبح می گذارم برای دوستانی که فکر می کنند آمریکا قرار است بیاید نجاتشان دهد. خوب بشینید این ویدئو را تمیز نگاه کنید. یه بار و دو بار ده بار. این آمریکایی است که می خواهد بنده و شما را نجات دهد.