تریلوژی مرد نهم در یک کامنت چاق

و بدین سان، یک رئیس جمهوری خوشحال.

 

…این بد حجاب ها پیاده نظام اسرائیل هستند. «آیت اله علم الهدا، امام جمعه مشهد»

 

باشه یادداشت کردم بهت زنگ می زنم. خوت ورداری هاااا…