خطابه آدم

آهای روزگار با توام

آهای نره خر که سرتو مثل الاغ انداختی پایین و داری می ری

حیوون زیر پاتو نگاه کن

منو لگد کردی…