خواب در بیداری یا بیداری در خواب مسئله این است

دل درد / سر گیجه / اوهام و ور ور های آدم های یک بالماسکه / رقص مرگ / خنده آدم هایی با صورت های اسب / یک لیوان آب / گرم / فقط یک تکه یخ / پیشانی ام مور مور می شود / نفس گیری در ساعت 4:45 دقیقه صبح / آماده / حالا دوباره خواب / بالماسکه آدم هایی با صورت هایی مانند اسب …