چالدران

null

کودکان از مهد کودک روستایی در چالدران در استان آذربایجان غربی به خانه بر می گردند. یونیسف هشت مهد کودک روستایی را در چالدران حمایت می کند.

عکس از: © یونیسف ایران