قهرمان سازی می کنید

در ظرف چند روز گذشته تعداد زیادی از بچه های دانشجو را دستگیر کردند. بچه هایی که من اونها رو می شناسم. کسانی که شاید خواسته های زیادی نداشتند.

زمان به شما ثابت خواهد کرد که اشتباه کردید. دوستان کاشکی حرف مرا گوش می کردید.