مرا با تو کاری هست

بی خود به خودت وعده مده …

Advertisements

قهرمان سازی می کنید

در ظرف چند روز گذشته تعداد زیادی از بچه های دانشجو را دستگیر کردند. بچه هایی که من اونها رو می شناسم. کسانی که شاید خواسته های زیادی نداشتند.

زمان به شما ثابت خواهد کرد که اشتباه کردید. دوستان کاشکی حرف مرا گوش می کردید.