خب شما چی می گید، دکتر الهام است دیگر

به نقل از سخنرانی دکتر الهام عزیز مردی برای تمام فصول در آمل:

الهام گفت: مي‌گويند احمدي‌نژاد خرافاتي است و در سر ميز غذا يك ظرف براي امام زمان مي‌گذارد و در نماز جماعت پيش‌نماز نمي‌گذارد و مي‌گويد به امام زمان اقتدا مي‌كنيم؛ اينها توكل و ايمان به خدا را با اين شايعات، خرافات مي‌دانند. احمدي‌نژاد به ياري خداوند ايمان دارد و مي‌گويد ما با توكل به خدا مكلف به انجام تكليف هستيم.

سخنگوي دولت اظهار داشت: امام زمان(عج) در همه عالم تصرف دارد؛ حضرت امام مگر نفرمود ما بايد كاري كنيم كه در پيش امام عصر شرمنده نباشيم؟ مگر نفرمود كه نامه اعمال ما به صورت مستمر به دست آن امام(عج) مي‌رسد؟ بارها اين باور در محضر بزرگان ارايه شد، اما كسي به آن خدشه‌اي وارد نكرد. باور ما اين است كه بايد در راستاي ظهور امام عصر (عج) فعاليت كنيم كه ولي فقيه نايب اوست. آنها به اين نگاه خرافات مي‌گويند و اين يك هجوم رواني است.