همه جا پلیس هست تا تو در امنیت باشی

همه جا مامور هست. همه جا مراقبند تا کسی بد حجاب نباشد. تا کسی شعار الکی ندهد تا کسی پارک ملت تهران را بهم نریزد و کسی در مشهد برای گرانی زر مفت نزند.

مملکت در امن و امان است. ما مراقبیم تا معلم های بی مصرف بازنشسته حرف از حقوق از دست رفته نزنند.

فروشندگان مواد مخدر، وارد کنندکان اکستازی، زمین خواران، سلطان شکر و مرض و کوفت آسوده بخوابید که سرمان این روزها خیلی شلوغ است.