تجمع اعتراض آميز بازنشستگان در مشهد

صبح روز شنبه در مشهد گروهي نزديك به 300 نفر از بازنشسنگان آموزش و پرورش خراسان رضوي با تجمع در برابر اين سازمان در خيابان امام خميني نسبت عدم توجه به خواسته هاي صنفي شان اعتراض كردند.

حراست اين سازمان به منظور جلوگيري از جو سازي با هدايت آنان به داخل ساختمان اعلام كرد كه به خواسته هاي آنان گوش داده خواهد شد. نماينده معترضين با توجه به اين دعوت اعلام كرد كه در صورت عدم پاسخ به خواسته هاي آنان اين اعتراض در بيرون از ساختمان ادامه خواهد يافت.

عدم توجه به امكانات رفاهي و معيشتي؛ پايين بودن سطح حقوق و نبود تكريم معنوي بخشي از اعتراض متحصنين بود.

پيش از اين در مشهد معلمين بارها نسبت به شرايط بد معيشتي و صنفي خود اعتراض كرده اند كه در يكي از اين اعتراضات به دليل خشونت پليس يكي از معلمين كشته شد.