روزگار را سر مي كشم

اين روز ها احساس مي كنم دنيا دارد روي ديگري را هم به من نشان مي دهد.

باور مي كنيد دلم مي خواهد تمام دنيا را سر بكشم؟