فرهنگ لغات عامه

ابن فرهنگ اس ام اس هم نکاتی دارد بس ویژه. این یکی که آمد برام نمی دونستم باید بخندم یا گریه کنم:

بسیجی چیست؟

جانداری پشمالو که بدون دلیل به انسان حمله می کند…