لوازم مورد نیاز برای افعال شر

With or without religion, you would have good people doing good things and evil people doing evil things. But for good people to do evil things, that takes religion

با دین یا بدون آن، انسانهای خوب کارهای خوب می کنند و انسانهای شرور، کارهای شرارت بار. اما برای این‌که انسان‌های خوب کارهای شرورانه بکنند، به دین نیاز است.

استیون واینبرگ برنده جایزه نوبل فیزیک