بنزین از امشب گران شد

در تاریخ کشور مالزی کمتر پیش آمده که نرخ بنزین یک باره هفتاد سینت بالا برود. با اعلام آقای نخست وزیر معظم احمد خان بداوی رضی اله انهو نرخ بنزین از دو رینگیت به دو ممیز هفتاد افرایش پیدا کرد.

خبر را از صبح روزنامه ها زده بودند. چند اس ام اس هم برایم آمد که از ساعت دوازده شب نرخ بنزین گران می شود. زدم خیابان صف های طویل جلو پمپ ها برقرار بود. دوربین هم آماده کردم که از آتش زدن پمپ بنزین ها عکس بگیرم. نشد!

آخه اینا چرا این جورین؟ نه پمپ بنزین آتیش زدن نه فروشگاه شهروند حکیمیه شونو خالی کردن. نه همو گرفتن زدن. اه! اینم شد مملکت؟