خدا چرا این قدر سرم شولوخه

هر کار می کنم می بینم شبانه روز نباید 24 تا می شد. حاجی قربونت دستات تمیزه بگو مسوولین وقتشو بیشتر کنن…