یعنی فکر می کنید مشکل ایران موی جووناست

من راوی ام نه اهل قضاوت. کاش می دونستیم بار مسوولیت حرف هایی که می زنیم چقدر زیاده. خیلی خیلی. از خدا نمی خوام این طور روزی خودتان تحقیر شوید اما می خواهم روزی بیدارتان کند.