اي برادر توكل كن و تحمل

رئيس جمهور در پاسخ به نامه الهام:

اي برادر توكل كن و تحمل

خبرگزاري فارس: رئيس جمهور در پاسخ به نامه الهام مبني بر اعلام آمادگي براي كناره گيري از مسئوليت‌هاي دولتي، وي را به صبر، تحمل و توكل فرا خواند.

دانه فلفل سیاه و خال مه رویان سیاه

می دانید این توفانی که در برمه پدر مادر همه را آورد جلوی چشم ملت اسمش چی بود؟ بله اسمش «نرگس» بود. بعد یادتان می آید آن سریالی که توش یه خانمی لخت شده بود و بعد فیلمش را برای درک عمق فاجعه به صورت نسبی از نماینده مجلس بگیرید تا بقیه رفقا دیده بودند هم اسمش «نرگس» بود. البته تو سریال لخت نشده بوده ها، اما به قول یه رفیق چشم پاک ما که بعد از جریان این بابا را دیده بوده، می گفت انگاری همه یارو را لخت می دیدند.

خلاصه بی ربط اما نمی دانم چرا یاد هردوانه افتادم.

اگر دستم رسد بر چرخ گردون از او پرسم که این چین است و آن چون… وبقیه قضایا و بخایا